Regulamin

Regulamin sklepu

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży biletów oraz zasady uczestnictwa Widzów w wydarzeniach Teatru Ewa Staroń Inicjatywy Artystyczne

§ 2 REZERWACJA I SPRZEDAŻ BILETÓW

Teatr prowadzi rezerwację biletów w formie:
a) telefonicznej pod numerem
(+48) 666 533 665
b) mailowo: kontakt@cia.sklep.pl

W przypadku zbiorczego telefonicznego zamówienia, tj. powyżej 10 biletów, Widz zobowiązany jest do potwierdzenia dokonanej rezerwacji na adres e-mail:
kontakt@cia.sklep.pl oraz do opłacenia zarezerwowanych biletów przelewem w wyznaczonym terminie. Odbiór biletów opłaconych przelewem, możliwy jest tylko na podstawie potwierdzenia przelewu i najpóźniej na pół godziny przed spektaklem.
Zarezerwowane bilety należy wykupić w wyznaczonym terminie. W przypadku ich niewykupienia, po upływie wskazanego terminu zostaną one automatycznie anulowane, a miejsca udostępnione do ponownej sprzedaży.

§ 3 SPRZEDAŻ BILETÓW W KASIE TEATRU ORAZ ONLINE

Cennik biletów na wydarzenia Teatru zamieszczony jest na stronie: www.cia.sklep.pl

Ceny biletów podane są w polskich złotych. Bilety ulgowe przysługują uczniom, studentom do 26 roku życia, emerytom i rencistom. Opiekunowi osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, poruszającej się wraz z opiekunem, Teatr przydziela jedno miejsce, w cenie już zakupionego przez osobę niepełnosprawną biletu.
Uprawnienia do korzystania z ulg są sprawdzane przez Obsługę Widza przed wejściem do Teatru.
Sprzedaż biletów w Kasie Teatru prowadzona jest 30 minut przed rozpoczęciem spektaklu.
Sprzedaż biletów online na wydarzenia Teatru prowadzona jest poprzez stronę internetową Teatru: www.cia.sklep.pl

Zawarcie umowy sprzedaży online pomiędzy Kupującym a Teatrem następuje za pośrednictwem strony internetowej i wymaga spełnienia następujących warunków:
a) podania danych Kupującego: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu (uwaga: należy sprawdzić, czy podany adres e-mail jest prawidłowy, w przypadku błędu w adresie e-mail otrzymanie wiadomości potwierdzającej dokonanie transakcji, w tym biletu, będzie niemożliwe)
b) zaakceptowania przez Kupującego warunków Regulaminu
c) złożenia przez Kupującego zamówienia online;
d) uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie w formie elektronicznej;
e) otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
Teatr nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia online. Teatr dostarcza bilety w formie elektronicznej, do samodzielnego wydruku lub zapisania na urządzeniu mobilnym.

§ 4 WARUNKI PŁATNOŚCI I FAKTURY

Teatr umożliwia następujące sposoby płatności za zakup biletów:
a) kartą płatniczą lub gotówką – w Kasie Teatru;
b) przelewem bankowym wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym, uwzględniając czas wpływu środków na konto Teatru i ich zaksięgowania.
Dane Teatru: Ewa Staroń Inicjatywy Artystyczne, nr konta: 87 1090 2516 0000 0001 4912 8297. Faktury za zakupione bilety Teatr wystawia w ciągu 7 dni od daty sprzedaży.
c) kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego Przelewy24 – przy zakupie biletów online. Jeżeli zamówienie biletów online nie zostanie opłacone przez Kupującego w ciągu 20 minut, zostanie ono automatycznie anulowane, a wybrane miejsca zwolnione i udostępnione do ponownej sprzedaży.
Zakupiony bilet on-line dostarczany jest w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail Kupującego. Kupujący może okazać bilet (przy wejściu na wydarzenie) na ekranie urządzenia mobilnego (tel. komórkowy, tablet itp).
Kod zamieszczony na elektronicznym bilecie zakupionym online podlega jednorazowej weryfikacji przy wejściu na wydarzenie. Teatr zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na wydarzenie w sytuacji, gdy kod został już użyty.
Teatr nie ponosi odpowiedzialności za:
a) bilety dostarczane na adres mailowy, który został błędnie podany przez Kupującego;
b) funkcjonowanie sieci Internet na potrzeby obsługi procesu internetowej sprzedaży biletów na wydarzenia Teatru;
c) zagubione lub utracone w sieci Internet wiadomości lub inne dane;
d) indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług, występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

§ 5 ZWROTY I REKLAMACJE

Zakupione bilety na wydarzenia Teatru, nie podlegają wymianie ani zwrotom, z wyjątkiem sytuacji, kiedy wydarzenie zostało odwołane przez Teatr. W innych sytuacjach Kupujący nie może odstąpić od umowy sprzedaży biletów.
Zwroty biletów (w sytuacji, kiedy wydarzenie zostało odwołane przez Teatr) realizowane są:
a) w przypadku zakupu biletów online bądź opłaconych przelewem – na adres e-mail: kontakt@cia.sklep.pl należy wysłać następujące informacje:

Imię i nazwisko;
Numer zamówienia;
Numer konta, na który ma nastąpić zwrot wpłaconych środków.

Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące funkcjonowania systemu internetowej sprzedaży biletów na wydarzenia Teatru, należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@cia.sklep.pl

§ 6 UCZESTNICTWO W WYDARZENIU

Wejście do Teatru oraz uczestnictwo w wydarzeniu, za okazaniem ważnego biletu na dane wydarzenie.
Dzieci do ukończenia 13. roku życia mają wstęp do Teatru wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej. Po rozpoczęciu wydarzenia Obsługa Widza ma prawo odmówić wejścia na widownię osobie spóźnionej. W tej sytuacji Widzowi nie przysługuje zwrot należności za bilet.
Widz, który opuści widownię w trakcie trwania wydarzenia może na nią powrócić tylko za zgodą pracownika Obsługi Widza.
Podczas wydarzeń obowiązuje zakaz
a) używania telefonów komórkowych, fotografowania, filmowania oraz nagrywania spektakli;
b) wnoszenia jedzenia i napojów na widownię.
Na terenie Teatru nie ma możliwości przechowania bagażu.

§ 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych uzyskanych od Kupujących w procesie sprzedaży biletów jest Ewa Staroń Inicjatywy Artystyczne, ul. Francuska 64, 54-405 Wrocław.
Podanie przez Kupującego/Widza danych osobowych w procesie sprzedaży biletów oraz w wyniku składania oświadczenia, o którym mowa w §3 ust. a) Regulaminu jest dobrowolne i oznacza przetwarzanie przez Teatr danych osobowych wskazanych przez Kupującego/Widza w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym/Widzem, w celu sprzedaży biletów.
Dane osobowe są przetwarzane przez Teatr w celu realizacji sprzedaży biletów na podstawie umowy (art. 6 ust.1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy sprzedaży biletów.
W sytuacji chęci skorzystania z przysługujących praw bądź uzyskania informacji w zakresie dotyczącym danych osobowych przetwarzanych w Teatrze można skontaktować się wysyłając email na kontakt@cia.sklep.pl
Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych (wypełniające dyspozycję art. 13 RODO) znajdują się w polityce prywatności na stronie sklepu www.cia.sklep.pl

Scroll to Top